31. 10. 2021
T2R 19 a 18 T2R 17, 18, 19 trolejbus Ekova 706 RTO PMDP noční

CITYTRANS CZ7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – z 29. 11. 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravovaného zákazu používání soukromých audiovizuálních záznamových zařízení v kabinách vozidel MHD. DP Praha.


Ve čtvrtek 28. 11. 2019 byl v deníku Metro zveřejněn rozsáhlý článek o youtuberech viz. https://www.metro.cz/konec-tramvajaku-youtuberu-ridicum-mhd-zakazou-zverejnovat-videa-z-jizd-prahou-gf2-/praha.aspx?c=A191127_192819_metro-praha_hyr
Pokud jsou tedy informace v článku pravdivé a od 1. 1. 2020 dojde k zákazu používání záznamových prostředků řidiči DPP, budete všechny dopravní prostředky DPP vybavovat kamerami, aby byl k dispozici důkazní materiál v případě mimořádné události?

V souvislosti s vydáním nového Pracovního řádu nepředpokládáme žádnou změnu v postoji k možnosti využívání soukromé čelní kamery např. v autobusu za účelem ochrany osoby řidiče a jeho práv, např. v souvislosti s objasněním dopravní nehody, jejímž je účastníkem. Mj. na vybavení autobusů čelními kamerami v majetku DPP pracujeme, ale zatím nejsou finálně dořešeny procesní záležitosti a navazující SW úpravy.

S ohledem na obecnou legislativu (GDPR) samozřejmě v případě soukromé kamery za dodržování podmínek ochrany osobních údajů odpovídá řidič jako provozovatel kamery. Domníváme se, že pokud řidič použije záznam ze soukromé kamery pouze v souvislosti s řešením případného incidentu, jehož byl přímým nebo nepřímým účastníkem, a to pouze předáním záznamu subjektu, který je oprávněn řešit tuto záležitost, nelze používání čelní kamery např. v autobuse považovat za „zvlášť hrubé porušení povinností“, a to i podle nového Pracovního řádu.


Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 7.12.2019
7. 12. 2019 Dotaz na Dopravní podnik hl. m. Prahy – srpen 2019

Zveřejňujeme odpověd na dotaz, týkající se připravované a uvažované elektrifikace elektrobusovými a trolejbusovými linkami DP Praha. Pro doplnění je nutné uvést, že 16. 9. 2019 (tedy po datu odevzdaných odpovědí) pražští radní schválili plán elektrifikovat linku 119 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla parciálními trolejbusy. Praha počítá s investicí téměř 900 milionů korun, největší část z této sumy má padnout na nové trolejbusy na letiště.


Záměr elektrifikace autobusové linky č. 140 počítá s nasazením kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající naftové autobusy. Provoz linky bude založen na kombinaci dynamického a statického způsobu nabíjení. Dynamicky se budou vozidla nabíjet za jízdy v úsecích s trakčním vedením, zatímco staticky se budou nabíjet na konečné na Palmovce a případně i v Čakovicích a při odstavu v garáži Klíčov (v noci, případně i mezi jednotlivými částmi dělené směny). Celkově by měla být realizována nabíjecí infrastruktura (trolejové vedení) na cca 45 % trasy linky, v ostatních úsecích pojede trolejbus v režimu „na baterii“. Z hlediska potřebné infrastruktury by mělo dojít k vybudování průběžného trolejového vedení v délce cca 15,7 km jednostopé délky. Využito taktéž bude již realizované trolejové vedení v Prosecké ulici vč. kontejnerové měnírny, která byla vybudována v rámci testovacího provozu vozidel s dynamickým nabíjením. V současnosti využívá trolejové vedení trolejbusová linka č. 58 (Palmovka – Letňany). Za účelem odstavů, nabíjení a balancování baterií je na venkovní odstavné ploše garáže Klíčov uvažováno cca 18 nabíjecích stání pro možnost odstavu kloubových vozidel (tzn. včetně rezervy pro případná další vozidla). Díky nové technologii bateriových trolejbusů však není nutno realizovat žádné rozsáhlejší úpravy spočívající například v kompletním zatrolejování garáží. Oproti běžným trolejbusům tak lze docílit výrazných úspor investičních a následně i provozních nákladů technického zázemí. Napájení trakčního vedení bude řešeno pomocí celkem třech měníren. Stávající kontejnerová měnírna v Prosecké ulici bude upravena pro trvalý provoz a bude napájet úsek od zastávky Prosecká až na Palmovku a do Zenklovy ulice. Nově vznikne kontejnerová měnírna v areálu garáže Klíčov určená pro napájení zde umístěných nabíjecích stop. Třetím napájecím bodem bude původní trolejbusová měnírna v Letňanech v Příborské ulici, která by po nutných úpravách měla opět sloužit svému původnímu účelu a napájet úsek Letňany - OC Čakovice. Samostatnou nabíjecí stopu v Čakovicích ve Vojáčkově ulici by měla napájet zde instalovaná bateriová stanice.

Dle platné české legislativy (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách) se jedná o trolejbusovou trať, a to i navzdory skutečnosti, že trolejové vedení nebude instalováno v celé délce linky. Dle ustanovení drážního zákona je pro napájení trolejbusové dráhy stanovena napěťová soustava 750 V DC. Projekt elektrifikace autobusové linky č. 140 získal pravomocný závěr zjišťovacího řízení EIA a má již hotovou projektovou dokumentaci k územnímu řízení vč. téměř všech potřebných vyjádření dotčených orgánů. V nejbližším období očekáváme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rovněž by měla být v nejbližších měsících zahájena příprava veřejné zakázky na pořízení 13 až 15 kloubových bateriových trolejbusů, které nahradí stávající kloubové naftové autobusy na lince č. 140. V této souvislosti je snahou DPP získat finanční podporu z Operačního programu Praha - pól růstu, kde je k tomu účelu vyhlášena již příslušná výzva. V případě, že nedojde k závažnějším komplikacím, počítáme, že se bateriové trolejbusy na lince č. 140 rozjedou přibližně v roce 2022.

Ostatní záměry elektrifikace. Původní záměr nasazení standardních 12 m dlouhých elektrobusů počítal s nasazením na lince č. 207 (Ohrada – Staroměstská), v rámci kterého měla vzniknout i nabíjecí stopa v obratišti Ohrada a nabíjecí infrastruktura v garáži Vršovice. Z důvodu komplikací při přípravě nabíjecí infrastruktury na Ohradě byl však projekt pozastaven a bylo zvoleno náhradní řešení v podobě realizace nabíjecí stopy v lokalitě u stanice metra Strašnická, přičemž v první fázi by měly být elektrobusy nasazeny na linku č. 154 (Strašnická – Koleje Jižní Město). S cílem využít elektrobusy i na jiných linkách bude realizována taktéž nabíjecí stopa v terminálu Želivského, odkud budou elektrobusy vypravovány mimo jiné i na linku č. 213 (Želivského – Nádraží Uhříněves). S provozním zázemím pro elektrobusy je i nadále počítáno v garáži Vršovice. Předpoklad nasazení elektrobusů do rutinního provozu je v horizontu let 2020 - 2021.

Dopravní podnik hl. m. Prahy v současnosti již připravuje koncepci elektrifikace autobusových linek, čímž se aktivně hlásí rovněž k naplňování kroků, ke kterým se Zastupitelstvo hlavního města Prahy přihlásilo vyhlášením tzv. Klimatického závazku ze dne 20. června 2019. Cílem je především snížení emisí CO2 do roku 2030 až o 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových emisí do roku 2050. V rámci další elektrifikace autobusové dopravy bude Dopravní podnik přirozeně vycházet z již existující resp. připravované infrastruktury. V praxi to znamená především oblast severovýchodu hlavního města s vozidly vyjíždějícími z garáží Klíčov a Vršovice. Nejen zde se dá navíc s výhodou využívat existující tramvajové sítě a napájecí infrastruktury. Další oblastí, kde předpokládáme rozvoj elektrifikace autobusových linek v nejbližším horizontu, je levobřežní část Prahy s tím, že by zázemí vzniklo v areálu garáže Řepy.

Odpověd nám zaslala Aneta Řehková, tisková mluvčí, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.
Autor: mb-071219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 7.12.2019
24. 3. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 4. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Jakým způsobem chcete motivovat stávající i nové zaměstance DP Praha?

Stávající a nové zaměstnance motivuje DPP mimo jiné v oblastech benefitů, které je možné rozdělit do dvou základních částí. V první části se jedná o poskytování benefitů na základě Kolektivní smlouvy, sem patří oblast zaměstnaneckého jízdného (zaměstnanecké jízdné pro zaměstnance, pro rodinné příslušníky, na vlak „Vlak Pha“, pro bývalé zaměstnance a jejich rodinné příslušníky), oblast poskytování poukázek na stravování a volný čas, oblast připojištění (penzijní připojištění nebo životní připojištění), oblast stabilizační (příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek při pracovním výročí, příspěvek při odchodu do důchodu, sociální výpomoc, příspěvek při živelné pohromě, pojištění odpovědnosti), oblast volnočasová (1 týden dovolené navíc oproti Zákoníku práce, poskytování neplaceného volna), oblast rodinná (neplacené volno pro rodiče, volno pro otce při narození dítěte, vlastní svatba) a oblast sociální (placené nebo neplacené volno v době nemoci, příspěvek na první 3 dny pracovní neschopnosti). V druhé části se jedná o poskytování benefitů mimo Kolektivní smlouvu a péče je zde zabezpečována prostřednictvím nabídky cenových výhod v oblastech finanční služeb, jazykových kurzů, kultury, rekreace, služeb, sportu včetně tance, zboží a zdraví a krásy. Nabídka těchto benefitů je aktualizována a doplňována o nově nabízené produkty. Mimo výše uvedené stabilizační prvky připravuje DPP pro své zaměstnance Program poskytování rehabilitačních projektů vybraným provozním profesím a Program Cafeterie pro zjednodušené užívání již existujících benefitních služeb.


Bude se realizovat plánovaná pobočka Muzea MHD na vinohradské Orionce?

Na úterním jednání P-DPP (19.2.2019) navrhoval TŘ pan Ing. Jan Šurovský rozhodnutí, že nebudeme pobočku muzea MHD na Orionce realizovat. Chceme se zaměřit na rozšíření areálu ve Střešovicích, protože to je mnohem efektivnější.


DP Praha již několik let outsourcuje některé služby či aktivity. Myslíte si, že je to pro město výhodné nebo byste to raději vrátil do stavu, kdy si dopravce tyto služby zajišťuje sám?

To je nutno posoudit případ od případu. V několika případech již insourcingy probíhají či proběhly. Aktuálně bylo rozhodnuto o insourcingu péče o čističky odpadních vod a probíhají přípravy na insourcingu autodopravy. Naopak v případě péče o vozy metra na lince C bylo na podzim rozhodnuto o pokračování outsourcingu se společností Siemens.


Jak se daří naplňovat vize a sliby nového vedení Magistrátu hl. m. Prahy budeme i nadále sledovat.

Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-240319v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 24.3.2019
3. 3. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 3. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Bylo by možné v rámci zvýšení bezpečnosti dát do všech stanic metra permanentní policejní hlídky?

Bezpečnost v metru bude zajišťovat chytrý kamerový systém v součinnosti s dozorčími v metru.


Ač je to zákonem zakázáno, stále se na zastávkách MHD v Praze kouří. Co s tím uděláte?

Jako každý přestupek pro zákonu i tento prohřešek patří do gesce policie


Neoddiskutovatelnou, poměrně vysokou kvalitu pražské MHD bohužel torpédují nepřizpůsobiví cestující (feťáci, bezdomovci atp.) Máte odvahu tyto nežádoucími jevy razantně vymýtit?

Tento nešvar pomohou vyřešit zvýšené počty revizorů a sociálních center, neboť je důležité těmto lidem nabídnout pomoc.


Jak se daří naplňovat vize a sliby nového vedení Magistrátu hl. m. Prahy budeme i nadále sledovat.

Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-030319v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 3.3.2019
14. 2. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 1. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Kdy konečně zpřístupní DP Praha online data z GPS polohy autobusů, aby mohly být využívány širokou veřejností?

 Jednání s DP Praha již proběhla, čekáme na vyjádření. Je to hlavní úkol nového generálního ředitele DP Praha.


Proč nemáme ve vozidlech MHD více LCD panelů, které budou poskytovat hodnotné informace pro cestující (přestupní vazby, výluky, tarifní informace, online zpravodajství ze sdělovacích prostředků atd. proložené občasnými reklamami) tak jako to mají v zahraničí ?

 Domnívám se, že monitory by primárně měly obsahovat informace pro cestující. Zpravodajství a reklamy by snižovaly pozornost cestujících. Rozšíření LCD panelů bude narůstat s nákupy nových vozů MHD. V jednotném informačním systému se s nimi počítá včetně standardů kvality.


Kdy a kde se můžeme dočkat výstavby nových terminálů P+R, či jejich rozšíření?

 Podstatně rozšíříme P+R na Černém Mostě, kde bude kapacita nově 860 vozů do roku 2023. Na Zličíně taktéž plánujeme výstavbu 2 nových parkovišť Zličín III. a Depo Zličín. Z nových P+R se můžete těšit i na Depo Hostivař, jehož stavba začne roku 2020.


Je možné dovybavit stávající zastávky povrchové MHD u zastávek Nemocnice Motol kapacitními přístřešky proti nepřízni počasí?

 Chybějící přístřešky jsou v jednání, budou osázeny novým vysoutěženým mobiliářem. 


Co si myslíte o uvažovaném provozu linek MHD ve Strahovském tunelu a tunelu Blanka?

 Provoz autobusů je prověřován. Naší snahou je umožnění takových spojení, která mohou napomoci a ulevit linkám MHD v centru a zároveň nabídnout atraktivní spojení.


Co uděláte pro realizaci Městského okruhu? 

V současnosti prověřujeme vedení trasy tunelu Vlasta i komunikací v oblasti Pelc-Tyrolky, Vychovatelny. Pokračuje projektová příprava dokumentace územního řízení a výkupy pozemků.


Co uděláte pro realizaci Pražského okruhu?

 V lednu se uskutečnilo několik schůzek se starosty dotčených městských částí, ministerstvem dopravy i premiérem. Je shoda ohledně urychlení výkupů potřebných pozemků i pozemků pro ochrannou zeleň. Kromě stavby 511 chceme diskuzi posunout i u severních části Pražského okruhu.


Myslíte si, že je zapotřebí rozšiřovat kapacitu ruzyňského letiště další dráhou, která zatíží životní prostředí?

Rozšiřování letiště je v gesci společnosti Letiště Praha a dalších ministerstev.


Probíhá intenzivní řešení celé trasy, které je v dokumentaci územního řízení, probíhají na toto téma pravidelné pracovní skupiny za mojí účasti každý měsíc.

Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-140219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 14.2.2019
13. 2. 2019 Dotazy na Magistrát hl. m. Prahy – část 1. * 2019

Se zpožděním zveřejňujeme odpovědi z Magistrátu hl. m. Prahy, týkající se vize nové politické reprezentace v problematice dopravy.


Kdy se v Praze dočkáme masivního rozšíření elektronických zastávkových označníků?

Budeme testovat tzv. e-papír na zastávce Nádraží Vysočany, po vyhodnocení jeho zkušebního provozu je možné jeho další rozšíření.


Kdy a kde se můžeme dočkat výstavby nových terminálů P+R, či jejich rozšíření?

Podstatně rozšíříme P+R na Černém Mostě, kde bude kapacita nově 860 vozů do roku 2023. Na Zličíně taktéž plánujeme rozšíření. Z nových P+R se můžete těšit na Depo Hostivař, jehož stavba začne dle předpokladů roku 2020.


Kdy bude vybudován důstojný, kapacitní a bezpečný terminál autobusové dopravy u metra Zličín? Ten stávající z roku 1994 již není schopen absorbovat nárůst dopravy a cestujících.

Prověřujeme možnost stavby nové stanice metra při ulici Na Radosti, u které by bylo i nové parkoviště P+R. V jednání je nová koncepce stávajícího autobusového nádraží, kterou připravuje Institut plánování a rozvoje.


4Jaké tramvajové tratě chcete během Vašeho volebního období zprovoznit či zahájit stavbu nových? Dosavadní tempo výstavby nových je více než žalostné.

Plánujeme zahájit stavby tratí do Slivence, Libuše a na Václavském náměstí. Zbývají nám poslední výkupy pozemků. Taktéž byste se měli dočkat smyček Depo Hostivař a Zahradní Město.


Jaké nové mosty přes Vltavu chcete během Vašeho volebního období zprovoznit či zahájit stavbu nových? Současný počet je již nedostatečný.

V mém volebním období postavíme lávku v Troji a zahájíme stavbu Dvoreckého mostu.


Dokážete odhadnout zahájení provozu na připravované lince metra D?

Nyní se nám podařilo zrychlit výkupy pozemků a v tomto roce bychom mohli začít s geologickým průzkumem. Stavba by měla začít kolem roku 2023, s předpokládanou dobou výstavby 5 let bychom se měli dočkat otevření metra D kolem roku 2028. Berte prosím v úvahu, že bez vykoupení všech pozemků stavět začít nemůžeme.


Jak nahlížíte na rozvoj trolejbusů/elektrobusů v Praze?

Elektrifikace autobusových linek především přispívá ke zlepšování stavu ovzduší v Praze. Již od minulého roku je v testovacím provozu trolejbusová linka mezi Palmovkou a Letňany, která bude rozšířena do Čakovic/Miškovic a tím převezme všechny spoje linky 140. Dále uvažujeme o elektrifikaci linky 207.


Myslíte si, že by bylo možné výhledově dovybavit zastávkové označníky situačním plánkem nejbližšího okolí zastávky? Ne všichni jsou stále online, a při počtu zastávek je to pro některé cestující obtížné najít rychle a bez komplikací cestu k cíli.

Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje probíhá soutěž na nový jednotný koncept a vzhled orientačních prvků. Situační plánky by měly být jeho součástí.


Odpovědi nám zaslal Ondřej Baláž, asistent člena Zastupitelstva hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinherra, Ph.D., MSc.
Autor: mb-130219v, Trvalý odkaz, Rozhovory 2019, Rozhovory, 13.2.2019

Pokud chcete kontaktovat redakci, využijte link. , eventuelně stránku Techinfo.

©
CITYTRANS CZ 1999 - 2021 - Šíření textů z www.citytrans.info a www.citytrans.cz je možné pouze se svolením redakce a uvedení zdroje. Citytrans CZ má ISSN 1804-7297

Zpět nahoru